KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017"

Väljavõte

1 KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017

2 Sisukord Eesmärk 3 Raamatupidamise korraldus 3 Majandustarkvara 3 Volitatud isikud ja kontrollijad 4 Kohustiste lahusus dokumentide kontrollimisel ja maksete tegemisel 5 Algdokumendid 6 Majandustehingute kirjendamine 8 Materiaalsed ja immateriaalsed varad 8 Parendused, remont ja hooldus 11 Põhivara ja bilansiväliselt arvestatava vara võõrandamine, kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine 11 Rahalised vahendid 11 Nõuded ja ettemaksud 11 Kohustised 12 Investeerimise korraldamine 12 Nõuete, kohustiste ja ettemaksude inventeerimine 13 Põhivara ja bilansiväliselt arvestatava vara inventeerimine 13 Rahalised siirded 14 Rahalised siirded 14 Tegevuskulud 14 Kulude kajastamine 14 Töötasukulud 14 Erisoodustused 15 Transpordikulud 15 Sidekulud 16 Lähetuskulud 16 Koolituskulud 17 Töötervishoiu kulud 17 Elektroonilise maksekaardi kasutamine 17 Dokumentide säilitamine 18 Aruandlus 18 Aastaaruanne 18 Muu aruandlus 19 Lisa 1. Amortisatsiooninormid 20 Lisa 2. Kuluhaldurid 21 Lisa 3. Eelarve täitmise aruanne 22 2 Tallinn, oktoober 2017

3 Eesmärk 1. kehtestab Riigikontrolli raamatupidamise korraldamise põhinõuded. See lähtub raamatupidamise seadusest, riigieelarve seadusest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist ja selle juurde kuuluvatest lisadest ja juhendmaterjalidest, muudest Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, rahandusministri määrustest eelarveliste asutuste eelarvestamise ning riigikassa kassalise teenindamise kohta, Euroopa Liidu välisabi kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, töö tasustamist ja maksustamist reguleerivatest õigusaktidest ning teistest raamatupidamist reguleerivatest seadustest, määrustest ja muudest normatiivaktidest, samuti asutuse põhimäärusest ja muudest normdokumentidest. Raamatupidamise korraldus Üldsätted 2. Raamatupidamist korraldab ja sise-eeskirja nõuetekohast täitmist kontrollib Riigikontrolli pearaamatupidaja (edaspidi pearaamatupidaja). 3. Alates osutab Riigikontrollile raamatupidamisteenust Riigikontrolli ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tugiteenuste osutamise kokkuleppe kohaselt tugiteenuste keskus. Raamatupidamisarvestuseks ja -aruandluseks vajalike tegevuste jaotus Riigikontrolli ja tugiteenuste keskuse vahel on esitatud kokkuleppe lisas 1 Finantsarvestuse toimemudel ja lisas 2 Personali- ja palgaarvestuse toimemudel (edaspidi viidatakse mõlemale nimetusega toimemudel). 4. Riigikontrolli eelarve kinnitab riigikontrolör. Riigikontrolli eelarve moodustavad struktuuriüksuste eelarve ja üldkulude eelarve. 5. Riigikontrolli eelarve kinnitamisel määratakse kuluhaldurid, kellel on õigus teha tehinguid oma eelarve piires. Kuluhalduri vahetumisel tehakse kokkuvõte eelarve täitmisest ja eelarve jääk antakse üle uuele kuluhaldurile. 6. Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 49 1 kohaselt on seotud isikuks riigikontrolör, peakontrolör ja direktor ning nende pereliikmed. Riigikontrolli seotud isikuks määratud ametiisik peab olema teadlik, et kui temale teadaolevalt toimub tehing seotud osapooltega ja väljaspool turutingimusi, peab ta sellisest tehingust ise asutust ja pearaamatupidajat teavitama. Tehingu alusdokumentideks on lepingud, käskkirjad, tellimiskirjad, arved, otsused, korraldused jms. Seotud isikud peavad dokumentide koostamisel ja menetlemisel märkima dokumendile sellekohase kommentaari. Pearaamatupidaja korraldab saadud info alusel tehingu kajastamise õige tehingupartneri koodiga. Seotud isik esitab tööle asumisel ja edaspidi info muutumise korral vabas vormis teavituse, kas temaga seotud isikutel (abikaasal, elukaaslasel, lapsel) on ettevõtteid (mida nad kontrollivad või mis on nende olulise mõju all). 7. Tehingute kontrolli ja läbipaistvuse tagab vähemalt kord kvartalis siseveebis avaldatav detailne eelarve täitmise aruanne. Majandustarkvara 8. Asutuse raamatupidamisarvestust peetakse riigi ühtses majandustarkvaras SAP (edaspidi SAP), mis sisaldab pearaamatut, ostuja müügireskontrot, põhivarade arvestust, personali- ja palgaarvestust, Tallinn, oktoober

4 lähetuste arvestust, ostude ja müükide arvestust, projektide ja toetuste arvestust. SAPi moodulite kasutamisel lähtutakse Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljel avaldatud SAPi kasutusjuhenditest. 9. Aruandluse saamiseks kasutatakse SAPiga liidestatud aruandlusmoodulit SAP Business Object (edaspidi SAP BO). 10. Ülekannete tegemiseks moodustatakse SAPis maksekorraldused, mis saadetakse liidese kaudu e-riigikassasse. Laekumiste vastuvõtmine toimub e-riigikassas avatud kontol. Kontoväljavõtted saadakse e-riigikassast ja imporditakse SAPi. 11. Saldoandmete esitamiseks ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendile vastavate aruannete saamiseks kasutatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi. SAP BO võimaldab raamatupidamiskontode saldode ja liikumiste kohta aruandeid, mis on saldoandmike infosüsteemis grupeeritud koondridadega finantsaruanneteks (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne). 12. Riigitöötaja iseteenindusportaali, mis on sünkroniseeritud SAPiga, kasutatakse majanduskulude, varade, puhkuste, koolituste ja lähetuste halduseks. 13. Ostuarvete registrit peetakse ja ostuarveid säilitatakse e-arvete menetlemise infosüsteemis (edaspidi earvekeskus), mida Riigi Tugiteenuste Keskus pakub riigiasutustele ja kus toimub ostuarvete vastuvõtmine, kontrollimine, arvestusobjektide lisamine, kinnitamine ja nende kohta raamatupidamiskannete automaatne SAPi importimine. 14. Riigikontrolli käskkirju, lepinguid ja mitmesuguseid muid raamatupidamise algdokumente säilitatakse Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemis. Riigikontroll edastab koostatavad raamatupidamise algdokumendid Riigi Tugiteenuste Keskusele võimaluse korral dokumendihaldussüsteemi kaudu. 15. Maksudeklaratsioonid esitatakse ja säilitatakse e-maksuameti infosüsteemis. 16. Erandjuhul koostatakse raamatupidamise õiendeid, teatisi ja muid algdokumente, mida hoitakse Asutuse või RTK võrgukettal. Asutus hoiab teatud dokumente ka paberkandjal. Dokumentide säilitamisel lähtutakse toimemudelist. Volitatud isikud ja kontrollijad Volitatud isikud ja kontrollijad 17. Majandustehingut tõendava dokumendi peab kinnitama kuluhaldur. Kuluhaldur tagab oma kinnitusega, et dokument kajastab majandustehingut õigesti kaup või teenus on märgitud koguses kätte saadud, dokumendil kajastatud kogused, hinnad jm tingimused vastavad eelnevalt kokkulepitule, algdokumendil olev selgitus kirjeldab majandustehingut arusaadavalt jms; 4 Tallinn, oktoober 2017

5 tehing on seaduspärane, otstarbekas ja vajalik; tehingu sõlmimisel on lähtutud kokkuhoidlikkuse printsiibist; tehingu tingimused vastavad parimate analoogsete tehingute tingimustele; tehing on kooskõlas Riigikontrolli eelarvega; maksete ülekandmise tingimused annavad võimaluse tasuda kauba, teenuse või muu hüve eest õigel ajal, jättes pearaamatupidajale ja Riigi Tugiteenuste Keskusele vähemalt 14 tööpäeva aega alusdokumentide nõuetekohaseks kontrollimiseks ning tulevaste rahavoogude planeerimiseks; tehingu kohta dokumendil esitatud andmed on kontrollitud vastavalt dokumentide kontrolli nõuetele. 18. Tellimis- ja garantiikirjad allkirjastab oma vastutuse piires kuluhaldur ning alates 5000 eurost ilma käibemaksuta tellimis- ja garantiikirjad allkirjastab eelarveüksuse juht. 19. Pearaamatupidaja kontrollib algdokumentide ettevalmistamisel järgmisi asjaolusid: tehingu kooskõla eelarvega; raamatupidamiskontode, tehingupartneri, tegevusala, allika, rahavoo ja muude arvestusobjektide koodide õigsust; maksetähtpäeva ja tehingu summasid; tekkepõhist perioodi; tehingu vastaspoole andmeid; tehingu maksustamisega seonduvat; kas kauba, teenuse või muu hüve eest ei ole juba varem tasutud; kas dokumentidel on kõik nõutavad selgitused ja selleks volitatud isiku(te) kinnitused. Kohustuste lahusus dokumentide kontrollimisel ja maksete tegemisel 20. Kohustuste lahususe põhimõtet rakendatakse järgmiselt: e-arvekeskuses viseerib tehingud kuluhaldur; algdokumendid kontrollib pearaamatupidaja; SAPis tagab tehingute korrektse kajastamise ja tehingute eest arveldamise Riigi Tugiteenuste Keskus; sama isik ei või ainuisikuliselt viseerida tehingute alusdokumente, st tehingu alusdokumendi kontrollimisel peavad osalema vähemalt kaks isikut. 21. Rahalised ülekanded teeb Riigi Tugiteenuste Keskus, kasutades maksekorralduste moodustamiseks ja saatmiseks samuti kahte isikut. Tallinn, oktoober

6 Algdokumendid Algdokumentide nõuded 22. Iga raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingu toimumist tõendav algdokument, algdokumentide alusel koostatud koonddokument või raamatupidamisõiend. 23. Riigikontrolli raamatupidamise algdokumentideks on tarnijate arved; lähetuste kuluaruanne; koolituse kuluaruanne; majanduskulude aruanded kasutatakse töötervishoiukulude, spordikulude, prillihüvitiste jm ühekordsete kulude hüvitamiseks; isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise aruanne; pangakaardi kasutamise aruanne; palgalehed; töötervishoiuarsti otsused (kinnitamaks töötervishoiukulude põhjendatust); sidekulude aruanded (limiitide kontrolli aruanded, säilitab kuluhaldur); ühisüritustel osalenud teenistujate, külaliste nimekirjad (kui seda infot haldab ja hoiab kuluhaldur, st dokumenti ei ole esitatud koos arvega). 24. Raamatupidamise algdokument on tõend, mille sisu ja vorm peavad vajaduse korral võimaldama kompetentsele ja sõltumatule osapoolele tõendada majandustehingu toimumise asjaolusid ja tõepärasust. Algdokument peab sisaldama majandustehingu kohta järgmisi andmeid: toimumisaeg; majandusliku sisu kirjeldus; arvnäitajad (kogus, hind ja summa). 25. Kui teiseks tehingupooleks on raamatupidamiskohustuslane, riigi raamatupidamiskohustuslane või välismaa juriidiline isik, peab esitatud arve sisaldama lisaks identifitseerimistunnust (nt arve number) ning tehingupooli identifitseerida võimaldavaid andmeid. 26. Algdokumenti on lubatud üle viia teise vormingusse või teisele teabekandjale, kui üleviimise käigus ei muudeta majandustehingut puudutavaid algdokumendi andmeid ning tagatakse algdokumendi vastavus seaduses sätestatud nõuetele. Sellisel juhul võib raamatupidamiskohustuslane säilitada üksnes muudetud vorminguga või teisel teabekandjal algdokumendi. 27. Kõik tehingud peavad saama SAPis raamatupidamiskirjendi järjekorra numbri. Riigi Tugiteenuste Keskus tagab raamatupidamiskirjendi numbri märkimise algdokumendile vastavalt toimemudelile. 6 Tallinn, oktoober 2017

7 28. Oma eelarve piires võivad arendus- ja haldusteenistuse kuluhaldurid teha direktoriga kooskõlastamata tehinguid, mille väärtus ei ületa 5000 eurot ilma käibemaksuta. Eelarve piires ja 5000 eurot ilma käibemaksuta ületavad tehingud peab kuluhaldur enne Riigikontrollile kohustiste võtmist direktoriga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastama. Seda tingimust pole vaja täita, kui tehing põhineb direktoriga sõlmitud kirjalikul lepingul. Lepingud summas alla eurot ilma käibemaksuta sõlmib kuluhaldur oma vastutusvaldkonnas eurot ilma käibemaksuta tehingute korral tuleb sõlmida kirjalik leping, mille allkirjastab direktor eurot ilma käibemaksuta ületavate tehingute korral tuleb sõlmida kirjalik leping, mille allkirjastab riigikontrolör. Kõik tehingud, millega võetakse kohustisi järgnevateks eelarveaastateks, tuleb eelnevalt kooskõlastada pearaamatupidajaga. 29. Materiaalsete väärtuste vastuvõtmise dokumentidele peab kuluhaldur andma allkirja varade vastuvõtmise kohta, tehtud töid kajastavatel dokumentidel peab olema töö vastuvõtja kinnitus töö vastuvõtmise kohta. 30. Toitlustamise, kingituse, esinduskulude arvele peab kuluhaldur lisama toitlustatute üldarvu ja eraldi välja tooma oma töötajate arvu ning lisama selgituse, millise üritusega seoses toitlustamine toimus. Kingituste arvele tuleb lisada kingi saaja nimi. 31. Punktis 32 märgitud andmeid ei pea kuluhaldur raamatupidamise algdokumendile lisama, kui kuluhaldur kinnitab, et need andmed on olemas ja säilitatakse eraldi vastavalt dokumendihalduse nõuetele. 32. Väljaspool riigikassat toimunud maksetehingute korral peab kuluhaldur esitama ka maksedokumendi (panga väljavõtte või teise osapoole kinnituse sularaha vastuvõtmise kohta või pangakaardi väljavõtte). 33. Kuluhaldur või pearaamatupidaja märgib earvekeskuses algdokumendile rahandusministri aasta määrusega nr 47 Eelarveklassifikaator (edaspidi eelarveklassifikaator) ette nähtud eelarveklassifikaatori koodid. Kulutuste finantseerimisel investeeringute eelarvest tuleb näiteks märkida algdokumendile eelarve objekti kood. Eelarve objekti koodid annab pearaamatupidaja majandusaasta alguses kuluhaldurile teada. 34. Kuluhaldur või tema äraolekul ametlikult asendajaks määratud teenistuja viseerib algdokumendi kahe tööpäeva jooksul. 35. Algdokumendid, mis ei ole nõuetekohaselt vormistatud, tagastatakse nende esitajale paranduste või täienduste tegemiseks. Selgituste ebapiisavuse korral võib esitada lisaselgitused pearaamatupidajale e-kirjaga. Pearaamatupidaja lisab selle säilitatavale algdokumendile. 36. Algdokument peab olema loetav kogu säilitustähtaja jooksul, mis on sätestatud Riigikontrolli dokumentide loetelus. 37. Kuluhaldur vastutab, et arve tema tehtud kulutuse kohta jõuaks õigel ajal earvekeskusesse. 38. Algdokumendid, mis vormistatakse Riigikontrollis, peavad olema vormistatud Riigikontrolli asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu (vt p 23) kohaselt. Riigi Tugiteenuste Keskus lähtub algdokumentide vormistamisel ja säilitamisel toimemudelist ning oma sisekordadest. 39. Raamatupidamise algdokumendi allkirjana läheb arvesse Tallinn, oktoober

8 omakäeline allkiri paberdokumendil; digitaalallkiri; earvekeskuses, riigitöötaja iseteenindusportaalis või Riigikontrolli dokumendihaldussüsteemis antud kooskõlastus või kinnitus. Majandustehingute kirjendamine 40. Kõik majandustehingud dokumenteeritakse ning kirjendatakse raamatupidamisregistrites võimalikult kiiresti pärast nende toimumist. Majandustehingud on toimingud ja sündmused, mille tulemuseks on muudatused vara, kohustiste ja netovara koosseisus. 41. Raamatupidamiskannete koostamisel juhindutakse üldeeskirjast ja selle lisadeks olevast kontoplaanist, kontoplaani selgitustest ja näidiskannetest, samuti eelarveklassifikaatorist. 42. Raamatupidamiskirjend sisaldab järgmisi andmeid: majandustehingu kuupäev; raamatupidamiskirjendi identifitseerimisnumber; debiteeritavad ja krediteeritavad kontod ja vastavad summad; viide kirjendi aluseks olevale alg- või koonddokumendile; tehingupartneri, tegevusala, allika ja rahavoo kood ja muud eelarveklassifikaatoris ette nähtud koodid vastavalt üldeeskirjale ja eelarveklassifikaatorile. 43. Dokumentidel olevat infot ning kirjendeid ei ole lubatud kustutada ega ilma selgituseta parandada. Ebakorrektsed kirjendid parandatakse paranduskirjenditega, mis peavad sisaldama viidet parandatavale kirjendile. Kui parandus ei põhine algdokumentidel, koostatakse parandust selgitav raamatupidamisõiend (parandusdokument). Materiaalsed ja immateriaalsed varad Vastutus 44. Nii bilansis kui ka bilansiväliselt arvestatava vara eest vastutavad kuluhaldurid, kelle eelarvest vara on soetatud. 45. Kuluhaldur vastutab vara olemasolu, selle sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise või kasutamise korraldamise eest. Samuti vastutab kuluhaldur Riigikontrolli riigivara valitsemise korras talle kehtivate nõuete täitmise eest. 46. Kuluhaldur vastutab vara eest ametijuhendi ja seadusega ette nähtud ulatuses. 47. Vara liikumine ühelt vastutavalt isikult teisele vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise aktiga. 48. Kõik varaga seotud tehingud kajastatakse riigitöötaja iseteenindusportaali varade moodulis. Varade mooduli administraator on pearaamatupidaja. 8 Tallinn, oktoober 2017

9 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 49. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on 5000 eurot ilma käibemaksuta. 50. Põhivara võib arvele võtta kogumina juhul, kui kogum moodustab ühesuguse kasutuseaga terviku ja kogumi soetusmaksumus kokku on üle 5000 euro ilma käibemaksuta. 51. Põhivara kasutusea ja arvelevõtmise kogumina või üksikult otsustab kuluhaldur, kooskõlastades oma otsuse pearaamatupidajaga. 52. Põhivara klassifitseeritakse vastavuses kontoplaani kontode liigendusega. Vara jaotust klasside kaupa peetakse ühesuguselt nii SAPis kui ka riigitöötaja iseteenindusportaali põhivara moodulis. 53. Iga arvele võetud põhivara kohta peetakse arvestust elektroonilistel põhivarakaartidel SAPis ja iseteenindusportaali varade moodulis. Info on seotud igale põhivarale omistatud unikaalse inventarinumbri kaudu. SAPis säilitatakse vara kohta finantsarvestuseks vajalik detailne info: soetamisaeg; amortisatsiooninorm; soetusmaksumus; arvestatud kulum, allahindlused, parendamisel lisandunud summad, jääkväärtus. Riigitöötaja iseteenindusportaalis hoitakse järgmist infot: vastutav isik (kes vastutab vara olemasolu ning sihipärase ja heaperemeheliku kasutamise eest); transpordivahenditel registreerimisnumber; kogumi/komplekti tunnus (kui vara osad on võetud eraldi arvele või varaga on seotud iseseisev vara, mille kohta võib olla vaja infot komplektina); varaga toimunud tehingute ja inventeerimise dokumendid. 54. Igale olemasolevale ja lisanduvale põhivarale antakse vöötkood, mis sisaldab unikaalset inventarinumbrit. Kogumina soetatud vara korral markeeritakse iga ese eraldi. Selle vara jaoks, millele ei ole võimalik vöötkoodi kleepida (mobiiltelefonid, tööriistad, vaibad, maalid jms), luuakse vöötkoodide raamat. 55. Kui põhivara kasutavad teenistusülesannete täitmiseks teised teenistujad, koostab vara eest vastutav isik riigitöötaja iseteenindusportaali varade moodulis akti, millega vara antakse üle teenistuja kasutusse. Teenistuja, kellele on vara kasutusse antud, vastutab vara olemasolu ja väärtuse säilimise eest. Bilansiväline vara 56. Materiaalne ja immateriaalne väikevara soetusmaksumusega eurot ilma käibemaksuta võetakse arvele bilansivälise väheväärtusliku varana eurost ilma käibemaksuta väiksema soetusmaksumusega vara ostuhind kajastatakse kuludes ning seesuguse vara üle peetakse vajaduse Tallinn, oktoober

10 korral arvestust bilansiväliselt väheväärtusliku varana. Otsuse arvestuse pidamise kohta langetab kuluhaldur. 58. Väheväärtusliku varana tuleb sõltumata maksumusest arvele võtta kõik elektroonilised seadmed: laua-, süle-, tahvelarvutid, telefonid, diktofonid, fotoaparaadid jm seadmed, milleks on vaja tarkvara või teeninduslepingut ning mille hävitamisel tuleb kindlustada seadmest andmete kustutamine. 59. Kingiks saadud väheväärtuslik vara võetakse arvele nullväärtusega (nt kingiks saadud tahvelarvutid). 60. Väheväärtuslik vara võetakse arvele riigitöötaja iseteenindusportaali varade moodulis ning seda inventeeritakse sarnaselt põhivaraga. 61. Sõnaraamatute, teatmeteoste jt tööks vajalike raamatute arvestust peetakse elektronkataloogis. Trükiseid iseteenindusportaalis varana arvele ei võeta. 62. Kasutusrendi korras saadud või deponeeritud vara üle peab arvestust kuluhaldur. 63. Bilansiväliselt peetakse arvestust ka Riigikontrollile tehtud kingituste üle. Isiklikud kingitused jäävad kingituse saajale, Riigikontrollile tehtud kingitused tuleb edastada arendus- ja haldusteenistusele, kus otsustatakse nende edaspidine arvelevõtmine, eksponeerimine ja säilitamine. Amortisatsiooni arvestus 64. Põhivara objektide soetusmaksumus amortiseeritakse üldjuhul kuluks nende hinnangulise kasutusea jooksul. 65. Vara amortiseeritakse lineaarselt. 66. Vara hakatakse amortiseerima tema kasutuselevõtu kuust ja seda tehakse kuni täieliku amortiseerumiseni või selle kasutusest eemaldamiseni. Põhivara amortisatsiooni arvutatakse igas kuus. 67. Kui amortiseerunud vara on veel kasutuses, kajastatakse nii soetusmaksumust kui ka kulumit bilansis seni, kuni vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. 68. Ettepaneku amortisatsiooninormide kehtestamiseks ja muutmiseks teeb vara tundev spetsialist (kuluhaldur), lähtudes vara eeldatavast kasutuseast (vt lisa 1). Ebatüüpilisele varale või ettenähtud normist oluliselt erineva kasutuseaga varale määratakse amortisatsiooninorm kuluhalduri ettepanekul. Asjakohane märge tehakse algdokumendile. 69. Amortisatsiooninormi muudetakse, kui ilmneb, et vara tegelik kasutusiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust. Vara järelejäänud kasutusiga hinnatakse vähemalt aastainventuuri ajal. Olemasoleva vara kasutusiga vaadatakse üle siis, kui koostatakse investeeringuplaane ja lisatakse parendusi (renoveerimissummad) põhivara soetusmaksumusele. Amortisatsiooninormi muudatuse kohta vormistab pearaamatupidaja õiendi. Amortisatsiooniperioodi muutuse mõju kajastatakse aruandeperioodis ja järgmistes perioodides, mitte tagasiulatuvalt. 10 Tallinn, oktoober 2017

11 Parendused, remont ja hooldus 70. Põhivarakulutused kapitaliseeritakse bilansis ainult juhul, kui need pikendavad vara kasutusiga rohkem kui ühe aasta võrra ning nende maksumus ilma käibemaksuta ületab põhivara kapitaliseerimise alampiiri. Tavapärased remondi- ja hoolduskulud kajastatakse perioodikuluna. 71. Parenduste lisamisel põhivara soetusmaksumusele hinnatakse vara järelejäänud kasutusea võimalikku pikenemist ning olulise muutuse korral korrigeeritakse amortisatsiooninormi. Hinnangu ja asjakohase otsuse amortisatsiooninormi muutmiseks teeb vara eest vastutav isik. 72. Info parenduste kohta kajastatakse põhivara kaardil. Põhivara ümberhindlus Põhivara ja bilansiväliselt arvestatava vara võõrandamine, kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine 73. Vara hinnatakse ümber vara eest vastutava isiku ettepanekul koostöös pearaamatupidajaga. Vara ümberhindamist korraldab vara eest vastutav isik, kaasates vajaduse korral eksperte. 74. Riigivara võõrandatakse, tunnistatakse kõlbmatuks, hävitatakse ja kantakse maha viisil, mis on ette nähtud riigivaraseadusega ja riigikontrolöri kehtestatud riigivara valitsemise korraga. 75. Vara mahakandmise ja võõrandamise õigusaktidele vastavuse eest vastutab kuluhaldur. 76. Vara korrektse võõrandamise, kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise, sellega seotud dokumentide vormistamise eest vastutab vara eest vastutav isik. Andmete õigsust kontrollib pearaamatupidaja. 77. Kuluhaldur vastutab vara mahakandmise, üleandmise või hävitamise korraldamise eest. 78. Vara peab olema arvestusest välja kantud, üle antud või hävitatud kahe kuu jooksul pärast riigikontrolöri korraldust. Rahalised vahendid 79. Laekumised ja väljamaksed tehakse e-riigikassa kaudu ja selleks on Riigikontrollile avatud eraldi arvelduskontod. 80. E-riigikassa administraatoriks on toimemudeli alusel Riigi Tugiteenuste Keskus. Isikud, kellele antakse õigus kasutada e-riigikassat, määrab Riigikontroll volikirjaga. Riigi Tugiteenuste Keskus korraldab Riigikontrolli töötajatele õiguste avamise, lähtudes volikirjast. 81. Arvelduskonto pangas saab Riigikontrollil olla ainult rahandusministri loal. 82. Sularahaoperatsioone ei toimu. Nõuded ja ettemaksud 83. Nõudeid ja tehtud ettemakseid kajastatakse kontodel nende iseloomust lähtudes lühi- või pikaajalisena. 84. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis nende nominaalväärtuses. Pikaajalisi, intressi mitteteenivaid nõudeid kajastatakse nõude nüüdisväärtuses, kasutades üldeeskirjaga kehtestatud intressimäära. Tallinn, oktoober

12 85. Ettemakseid tehakse juhul, kui see tuleneb seadusest või kehtivast lepingust. Ettemakseid tuleb teha ka juhul, kui osaletakse avalikult pakutava teenuse saamisel, kus ettemakse on kõigile osalejatele määratud tingimuseks (nt väliskoolitused, ajakirjanduse tellimine, kindlustuse kulud). 86. Ettemakse tulevaste perioodide kulu eest kajastatakse kuluna majandusaastas, millal saadakse ettemakse eest kaubad või teenused. Erandina võib arvestuse lihtsustamiseks kanda tulevaste perioodide kulu kohe kuluks, kui ettemakse summa on väiksem põhivara kapitaliseerimise alampiirist. 87. Ettemakse periodiseerimise majandusaasta jooksul kuude kaupa otsustab kuluhaldur, st kuluhalduri ettepanekul kajastatakse kulu kuude kaupa või kuluperioodi esimese kuu arvestuses. Kohustised 88. Kohustiste kajastamisel lähtutakse tekkepõhisuse printsiibist, mille järgi kajastatakse kõik aruandeperioodil tekkinud kohustised aruandeperioodi bilansis. 89. Kui aruande koostamise ajaks puudub täpne dokumentatsioon kohustise suuruse kohta, kajastatakse see bilansis hinnanguliselt viitvõlgade rühmas. 90. Asjade, tööde ja teenuste tellimisel tuleb kuluhalduritel täita Riigikontrolli sisekordadest ja riigihangete seadusest tulenevaid nõudeid. Riigihangete seaduse järgimiseks tuleb kuluhalduritel hiljemalt eelarveaasta alguseks täpselt planeerida aasta jooksul tellitavad asjad, tööd ja teenused nende liikide ja maksumuste kaupa, arvestades seejuures ka järgmistesse eelarveaastatesse üleminevate, sh uuendatavate lepingute maksumust kogu lepingu eeldatava kehtivusaja jooksul. 91. Pöördkäibemaksuga tehingute korral peab kuluhaldur esitama müüjale Riigikontrolli käibemaksukohustuslase (VAT) numbri EE Pöördkäibemaksu kulu õigeks kajastamiseks SAPis peab pearaamatupidaja ostudokumendile earvekeskuses märkima pöördkäibemaksu koodi. Käibe deklareerimiseks kajastab Riigi Tugiteenuste Keskus SAPis maksukohustise tekkimise ja tasub selle järgmise kuu 20. kuupäevaks. 92. Kohustiste võtmise ja jälgimise ning kajastamise eest vastutab pearaamatupidaja. Investeerimise korraldus Üldsätted 93. Aruandeaasta lõpus korraldatakse kogu olulise vara ja kõigi kohustiste inventuur, mis hõlmab materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bilansiväliselt arvestatava väheväärtusliku vara inventuuri; nõuete inventuuri ja oluliste nõuete kohta kinnituskirjade saatmist; 12 Tallinn, oktoober 2017

13 kohustiste inventuuri ja oluliste kohustiste kohta kinnituskirjade saatmist; avaliku sektori saldoandmikke esitavate üksuste omavahelist saldode võrdlemist e-posti teel. 94. Materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bilansiväliselt arvestatava vara aastainventuur tuleb lõpetada hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks. 95. Kohustiste ja nõuete aastainventuur tehakse 31. detsembri seisuga. Inventuurid tuleb lõpetada hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. jaanuariks. 96. Materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bilansiväliselt arvestatava vara inventeerimise eest vastutavad vara eest vastutavad isikud. Kasutamata puhkusepäevade ja pensionikohustiste hindamise eest vastutab personalijuht. Muude nõuete ja kohustiste inventeerimise eest vastutab pearaamatupidaja. 97. Aastainventuuride läbiviijad ja komisjonide koosseis määratakse riigikontrolöri käskkirjaga hiljemalt 15. novembriks. 98. Vara inventuurikomisjonid koosnevad vähemalt kahest liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritava vara eest vastutav isik. Vastutav isik osaleb inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. Aastainventuuri tegemist tõendava dokumentatsiooni allkirjastavad nii komisjoni liikmed kui ka vara eest vastutav isik. 99. Erakorralisi inventuure tehakse vara eest vastutava isiku vahetumise või vara varguse korral või riigikontrolöri otsusel. Nõuete, kohustiste ja ettemaksude inventeerimine 100. Iga kuu lõpus kontrollitakse analüütiliste allregistrite saldosid ning tehakse nõuete ja kohustuste sulgemisi, lähtudes SAPi kasutusjuhenditest Maksutähtpäevadel võrreldakse Maksu- ja Tolliameti maksunõudeid ja -kohustisi e-maksuameti infosüsteemis Kord kvartalis võrreldakse saldoandmikke esitavate avaliku sektori üksuste omavahelisi saldosid e-posti teel. Põhivara ja bilansiväliselt arvestatava vara inventeerimine 103. Kord aastas toimub varade füüsiline inventuur. Lugemislehtedel kajastatakse kogused ja maksumused ning andmed varade järelejäänud amortisatsiooniperioodi kohta. Lisaks tehakse inventeerimise käigus järgmised toimingud: hinnatakse varade ümberhindamise vajadust; tuuakse välja kasutuskõlbmatu (nii füüsiliselt kui ka moraalselt amortiseerunud) ja kasutuses mitteolev vara; hinnatakse varade amortisatsioonimäärade õigsust. Lugemislehtedel toodud märkuste põhjal koostatakse varade mahakandmise, ümberhindamise ning eluea muutmise dokumendid. Tallinn, oktoober

14 104. Varade mahakandmise ja ümberhindamise dokumendid kinnitab riigikontrolör. Rahalised siirded Rahalised siirded 105. Riigikontrolli eelarvest tehtud maksed kajastatakse samal päeval saadud siirdena (tuluna) riigieelarvest Riigikassas avatud kontodele laekunud summad kajastatakse samal päeval riigieelarvesse antud siirdena (kuluna). Tegevuskulud Kulude kajastamine Töötasukulud 107. Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt Töö- ja puhkusetasu arvestuse aluseks on asjakohased käskkirjad, töövõimetuslehed, töövõtulepingud ning muud väljamaksete ja kinnipidamiste alusdokumendid. Riigikontrolli teenistujate palgatingimused on reguleeritud Riigikontrolli personali tasustamise juhendiga Palga maksmise kord ja tähtaeg kehtestatakse Riigikontrolli sisekorraeeskirjaga Töötasu tähtaegse arvestuse tagamiseks tuleb tööajaarvestuse aluseks olevad dokumendid esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele seitse kalendripäeva enne palgapäeva. Personalijuht peab tagama selleks ajaks õiged, kontrollitud andmed (st töövõimetuslehed, lahkumised, töölevõtmised, puhkused peavad olema selleks ajaks kinnitatud) Teenistuja puhkuse vormistamiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaali puhkuste moodulit. Iseteenindusportaali puhkuste mooduli administraator on personalijuht Teenistujate kohta töötamise registrisse kannete õigel ajal tegemise eest vastutab personalijuht. Käsundus- jm töövõtulepingu alusel töötavate töötajate kohta teeb tööle registreerimise kande seadusega ettenähtud tähtajaks personalijuht. Tööde üleandmise järel ja lepingu lõpetamisel peab tööde vastuvõtja akti allkirjastamise päeval informeerima sellest nii pearaamatupidajat kui ka personalijuhti, et tagada registrikande õigeaegsus Iga aasta 1. veebruariks esitab pearaamatupidaja igale teenistujale, kes on selleks soovi avaldanud, teatise eelmisel kalendriaastal arvestatud sotsiaalmaksu, palga ja sellest kinnipeetud maksude kohta Palgast peetakse kinni kõik teenistuja poolt aktsepteeritud ja riigikontrolöri käskkirjadega kinnitatud limiite ületavad kulutused kooskõlas töölepingu seadusega Mobiiltelefonikulu limiitide ülekulu peetakse palgast kinni kord kvartalis, kvartalile järgneva kuu arvestuses Töövõimetuse andmeid edastatakse Eesti Haigekassa elektroonilise töövõimetuslehe teenuse ehk E-TVL kaudu. Teenistuja informeerib töövõimetusest struktuuriüksuse juhiabi ja pearaamatupidajat. 14 Tallinn, oktoober 2017

15 117. Töötasu avanssi üldjuhul ei maksta. Erisoodustused 118. Erisoodustusteks, millelt Riigikontroll arvestab ja maksab maksud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, loetakse järgmised tehtud kulutused: õppelaenude põhiosa kustutamise kulud riigieelarvest; teenistujatele korraldatud ürituste kulud; külaliste vastuvõttude käigus toimunud oma teenistujate toitlustuskulud; Riigikontrollile kuuluva sõiduauto kasutamine isiklikeks sõitudeks; teenistuslähetuste päevaraha piirmäära ületavad kulud; muud Riigikontrolli eelarve alusel tehtavad erisoodustuse iseloomuga kulud Erisoodustuse iseloomuga kulude algdokumentidele peab kulu tegija märkima piisava info, et tagada õige maksustamine Erisoodustus maksustatakse üldjuhul tekkepõhiselt, erisoodustuse andmise kuul. Krediitkaardiga tasutud tehingud maksustatakse erisoodustuse andmisele järgneval kuul. Transpordikulud 121. Isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimine toimub sõidukite kasutamise korra kohaselt. Ettepanekud korras fikseeritud määrade muutmiseks teeb haldusjuht. Ilma aruandeta tehtavad väljamaksed on keelatud. Aruanne esitatakse riigitöötaja iseteenindusportaali majanduskulude moodulis Isikliku sõiduauto kasutamise korral tuleb aruandes kajastada hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi; sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed; sõidu eesmärk; sõidu kuupäev; sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistusülesannete täitmisel tehtud sõidu korral; hüvitise suurus; hüvitamisele kuulub sõit algusega Riigikontrollist (mitte kodust). Erisuse korral tuleb lisada põhjendus (ümbersõit, hiline kellaaeg vm); aruandele tuleb lisada auto tehnilise passi koopia selle auto kohta esimese hüvitise taotlemisel Takso ametisõitudeks ning Riigikontrolli sõiduautode kasutamist reguleerib sõidukite kasutamise kord. Tallinn, oktoober

16 124. Ühekordsete rendilepingute alusel renditud sõidukite kehtivad Riigikontrolli teenistujate ühiskasutuses olevate sõiduautode kasutamise reeglid. Sidekulud 125. Teenistujad, kellel on õigus ja vajadus kasutada oma töö iseloomust tingituna Riigikontrolli mobiiltelefoni, või kellel on õigus kulusid teha, on kohustatud järgima riigikontrolöri käskkirjaga kehtestatud korda ja määratud limiiti Sidekulude elektroonilise aruande koostab ja tegelikke kulusid kehtestatud limiitidega võrdleb süsteemiadministraator. Limiitide ületamisest antakse teada pearaamatupidajale aruandekuule järgneva kuu 15. kuupäevaks Kõnelimiiti ületav summa peetakse kinni teenistuja kirjaliku nõusoleku alusel tema töötasust. Riigikontrollile kuuluva mobiiltelefoni kõnekaardi saamisel esitab töötaja avalduse, millega ta annab nõusoleku limiiti ületavate kulude kinnipidamiseks töötasust. Limiiti ületavat kulu ei peeta kinni töötasust siis, kui ülekulu tuleneb tööülesannetest ja töötaja on esitanud suuremate kulude hüvitamise kohta avalduse riigikontrolörile ja see avaldus rahuldatakse. Lähetuskulud 128. Riigikontrolli teenistujate lähetuste korraldamisel ja lähetuskulude hüvitamisel juhindutakse teenistus- ja töölähetuse vormistamise korrast. Teenistuslähetuse andmete esitamiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaali lähetuste moodulit Välislähetuse päevaraha makstakse ettemaksuna välislähetuskorralduse alusel, mis on vormistatud vähemalt viis tööpäeva enne lähetuse algust. Teisteks lähetusega seotud kuludeks on lähetatul õigus saada ettemakse lähetuskulude ligikaudses suuruses Ettemakse saamiseks esitab lähetatu lähetuskorraldusel sellekohase taotluse. Välislähetusega seotud kulude ettemakse taotluse kooskõlastavad pearaamatupidaja ja kuluhaldur. Välislähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud kuuluvad tasumisele pärast välislähetuskorralduse vormistamist Pärast lähetuse lõppemist esitab lähetatu viie tööpäeva jooksul lähetuskulude aruande riigitöötaja iseteenindusportaalis. Kuludokumendid tuleb lisada lähetuskulude aruandele. Kui lennukipileti on ostnud Riigikontroll, siis lennuki pardakaarte ei ole vaja aruandele lisada Välislähetuses vajaliku valuuta ostab lähetatu. Riigikontroll kompenseerib kuludokumentide esitamisel tegelikud kulud (sh valuuta kursivahe) Välislähetuse korral, kus töötaja soovib ühildada lähetust ja puhkust sihtkohas, vaatab iga taotluse läbi juhtkond ning teeb otsuse. 1 Juhul kui teenistuja soovib olla puhkusel lähetuse sihtkohas, siis tuleb küsida lennupiletipakkumused nii tagasitulemiseks kohe pärast ürituse lõppu kui ka hilisemaks tagasitulemiseks Kui 1 Juhtkonna a koosoleku protokoll nr 1-2/16/23 16 Tallinn, oktoober 2017

17 hilisema naasmise korral on lennupilet kallim, peab teenistuja maksma piletite maksumuse vahe ise; teenistuja maksab ise puhkuseaegse majutuse; päevaraha puhkuse ajal ei maksta. Koolituskulud 134. Riigisisese lähetuse kulude kuluhalduriks on haldusjuht ning välislähetuse kulude kuluhalduriks on välissuhtluse juht. Välislähetuse kulude aruande kinnitab kuluhaldur. Riigisisese lähetuskulude aruande kinnitavad kuluhaldur ja lähetatud töötaja struktuuriüksuse vahetu juht. Riigisisese lähetusega kaasnevate kulude aruanded koostatakse riigitöötaja iseteenindusportaali majanduskulude mooduli kaudu Normist suuremad kulutused näidatakse lähetuskulude aruandes eraldi real ja maksustatakse erisoodustusena Koolitusega seotud lähetus-, sõidu- ja majutuskulud makstakse koolituskulude eelarvest ja kajastatakse raamatupidamises teistest lähetuskuludest eraldi. Koolituslähetustele laienevad kõik lähetusteks kehtivad nõuded Koolituskulude algdokumendid kinnitab kuluhaldur. Töötervishoiukulud 138. Töötervishoiukuludena tehakse kulusid, mis tulenevad tööohutust ja -tervishoidu reguleerivatest õigusaktidest Töötervishoiukulude tegemise aluseks on töökeskkonna riskianalüüs ja Riigikontrolli sisekorraeeskiri või tervisekontrolli otsus või riigikontrolöri käskkiri Erisoodustusena mittemaksustatavate töötervishoiukulude hüvitamine toimub vastavalt töötervishoiukulude hüvitamise käskkirjale Tervise edendamise kulude, sh sportimise, ravivõimlemise jne kulude maksustamisel lähtutakse tulumaksuseadusest Töötervishoiukulud hüvitatakse vastavalt kehtestatud piirmääradele ja töötervishoiuarsti otsusele. Kulude põhjendatuse eest vastutab ja algdokumendid viseerib personalijuht. Personalijuht vastutab kulude vastavuse eest töötervishoiuarsti otsusele (st hüvitatakse ainult otsuses kirjas olevaid kulusid). Personalijuht haldab töötervishoiuarsti otsuseid ja korraldab tervisekontrolli Hüvitise saamiseks peab töötaja esitama riigitöötaja iseteenindusportaali majanduskulude moodulis aruande koos algdokumendi ja maksmist tõendava dokumendiga. Algdokumendil peab kajastuma teenuse saaja nimi ja teenuse kirjeldus. Kuludokumendiks on panga väljavõte (maksekorraldus), kassatšekk või teise ettevõtte käsikirjaline dokument, mis kinnitab raha vastuvõtmist. Elektroonilise maksekaardi kasutamine 144. Elektroonilise maksekaardi transpordikulude tegemiseks annab teenistujale haldusjuht kooskõlas sõidukite kasutamise korraga. Tallinn, oktoober

18 145. Panga väljastatava krediitkaardi kasutamise õiguse annab riigikontrolör. Krediitkaardi saamise korraldab arendus- ja haldusteenistus, arvestades rahandusministri määrusega kehtestatud korraga Kaardi saanud teenistuja vastutab elektroonilise maksekaardi säilimise, kehtestatud limiidist kinnipidamise ja krediidi sihipärase kasutamise eest Krediitkaardi kasutaja esitab riigitöötaja iseteenindusportaali majanduskulude moodulis iga kuu kulude aruande koos kuludokumentidega hiljemalt jooksva kuu 30. kuupäevaks. Selles kajastatakse ka teiste Riigikontrolli teenistujate tehtud kulusid viitega isikule, kelle eest kulud tasuti. Aruande kinnitavad kuluhaldur(id) ja pearaamatupidaja Krediitkaardiga majandustehingute eest tasumisel kehtivad algdokumentidele esitatavad nõuded. Dokumentide säilitamine 149. Raamatupidamise andmebaasidest, earvekeskusest ja riigitöötaja iseteenindusportaalist varukoopiate tegemise tagab Riigi Tugiteenuste Keskus. Lepinguliste kokkulepete eest vastutab Riigikontrolli arendus- ja haldusteenistus Aruandeperioodi raamatupidamisdokumentide hoidmise eest vastutab pearaamatupidaja. Eelmiste perioodide raamatupidamisdokumentide säilitamise eest kuni Riigikontrolli arhiivi üleandmiseni vastutab pearaamatupidaja. Aruandlus Aastaaruanne 151. Raamatupidamise aastaaruanne koostatakse kooskõlas raamatupidamise seaduse, riigieelarve seaduse, Raamatupidamise Toimkonna juhendite ja avaliku sektori finantsarvestuse ja - aruandluse juhendi nõuete ning teiste valdkonnas kehtivate õigusaktidega Aastaruande koostamise eest vastutab pearaamatupidaja. Aastaaruandes avaldatakse info seotud isikutega tehtud tehingute kohta vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi 491 nõuetele Aastaaruanne esitatakse raamatupidamise seaduses kehtestatud tähtaegadel Riigikontrolli seaduse kohaselt esitab Riigikontroll Riigikogule oma tegevuse kohta majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega kuu aja jooksul pärast vandeaudiitori aruande saamist. Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande audit ja tehingute seaduslikkuse kontroll lõpetatakse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks. Aruanne avalikustatakse koos vandeaudiitori aruandega Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi kohaselt esitatakse hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. aprillil Rahandusministeeriumile ülevaade Riigikontrolli tegevustest vabalt valitud vormis. Ülevaate allkirjastab riigikontrolör. 18 Tallinn, oktoober 2017

19 Muu aruandlus 156. Maksu- ja Tolliametile esitab Riigi Tugiteenuste Keskus regulaarselt e-maksuameti vahendusel Riigikontrolli TSD koos lisadega aruandeperioodile järgnevaks 10. kuupäevaks; KMD aruandeperioodile järgnevaks 20. kuupäevaks; INF14 1 kord aastas aruandeaastale järgnevaks 1. veebruariks Riigi Tugiteenuste Keskus koostab iga kuu 25. kuupäevaks avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi järgi ette nähtud saldoandmiku. Saldoandmikud sisestatakse Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi Riigikontrolli eelarve täitmist jälgib pearaamatupidaja eelarveüksuste kaupa. Eelarve täitmist eelarveüksuste kaupa jälgitakse tekkepõhisest arvestusest lähtudes Tekkepõhine eelarve täitmise aruanne (kuluarvestuse aruanne) koostatakse detailse eelarveklassifikaatori koodide ja eelarveüksuste kaupa kasvavalt kord kvartalis. Aruandes esitatakse kulud tehingute kaupa. Lisaks esitatakse kulud välislähetuste, koolituste ja projektide kohta. Aruande koostab ja avaldab siseveebis pearaamatupidaja aruandekuule järgneva kuu 25. kuupäevaks ( vt lisa 3) Statistiline ja muu perioodiline aruandlus toimub kooskõlas seadustega. Tallinn, oktoober

20 Lisa 1. Amortisatsiooninormid Põhivara liik Amortisatsiooninorm protsentides (aastas) Rajatised 7 Masinad ja seadmed Inventar Arvutustehnika Immateriaalne põhivara Tallinn, oktoober 2017

21 Lisa 2. Kuluhaldurid Kuluhaldur Kululiik Struktuuriüksuse otsekulude kuluhaldurid Peakontrolör Direktor Auditijuhid Osakonna töötasu- ja vahetult alluvate teenistujate koolituskulud. Teenistuse töötasu- ja vahetult alluvate teenistujate koolituskulud. Vahetult alluvate teenistujate koolituskulud. Üldkulude kuluhaldurid Arendusjuht Õigusnõunik Kommunikatsioonijuht Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia juht Infotöötaja Haldusjuht Personalijuht Välissuhtluse juht Pearaamatupidaja Auditeerimisega seoses tellitud ekspertide kaasamise kulud, audititarkvara kulud. Vahetult alluvate teenistujate koolituskulud. Riigikontrolli õigusvaidlustega seotud kulud. Koolituskulud. Info- ja suhtekorraldusteenustega seotud kulud (sh Riigikontrolli trükiste väljaandmise kulud), esinduskulud (sh erisoodustusena maksustatavad kulud). Sidekulud, IKT-kulud (sh inventar) ja investeeringud. Riigikontrolli infokeskuse trükiste kulud. Büroo-, posti- jm administreerimiskulud (sh erisoodustustena maksustatavad kulud), riigisisesed lähetuskulud, büroohoone halduse ja inventarikulud, transpordikulud, töötajatele ergonoomilise töökoha sisseseadmiseks vajaliku inventari ja IKT-tarvikute kulud. Vahetult alluvate teenistujate koolituskulud. Töötasu ja sellest arvestatud maksud, pensionid, sotsiaalsete ürituste kulud, töötervishoiukulud, personali arendamise ja värbamise kulud, õppelaenud. Välislähetustega seotud kulud, rahvusvahelistes töörühmades osalemisega seotud info- ja suhtekorraldusteenuste kulud, tõlketeenuste kulud ning INTOSAI ja EUROSAI liikmemaksud. Audiitorkontrolli kulud. Tallinn, oktoober

22 Lisa 3. Eelarve täitmise aruande vorm Riigikontrolli XXXX. aasta aruanne KULUD TÖÖTASU ERISOODUSTUSED MAKSUD PERSONALIKULUD KOKKU Bürootarbed Trükised ja muud teavikud Tõlketeenused Sideteenused Postiteenused Esindus-vastuvõtukulud Kingitused Juriidilised teenused Riigikontrolli raamatupidamise audit Personaliteenused Info- ja suhtekorraldusteenused Muud administreerimiskulud HALDUSKULUD KOKKU EKSPERTIDE KAASAMISE KULUD LÄHETUSKULUD KOOLITUSKULUD HOONE JA RUUMIDE MAJANDAMISKULUD TRANSPORDIKULUD IT-KULUD INVENTARI KULUD TÖÖTERVISHOIU KULUD PEER REVIEW, EUROSAI WGEA, RESERV KÄIBEMAKS, KURSIVAHED, INTRESSID MAJANDAMISKULUD KOKKU Jooksva d kuud Eelarve X (eurodes) Kulud (eurodes ) 12 kuud Jooksva d kuud Eelarve täitmine (%) Jooksvate kuude kulud / Jooksvate kuude eelarve Jooksvat e kuude kulud / 12 kuu eelarve 22 Tallinn, oktoober 2017

23 3.2. Kulud kuluhaldurite kaupa Riigikontrolli XXXX. aasta X. kuu aruanne osakondade kaupa Kuluüksus Kulu Eelarve: jooksvad kuud (eurodes) XXXX. aasta jooksvad kuud Kulud: jooksvad kuud (eurodes) Jooksvate kuude kulud / Jooksvate kuude eelarve (%) Eelarve: 12 kuud (eurodes) XXXX. aasta 12 kuud Kulud: jooksvad kuud (eurodes) Jooksvad kulud / 12 kuu eelarve (%) Tallinn, oktoober

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.10.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 13.07.2014 Avaldamismärge: RT IV, 13.12.2013, 18 Vastu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

TÖÖKORRALDUSE REEGLID

TÖÖKORRALDUSE REEGLID KINNITATUD H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli direktori 26.06.2017 käskkirjaga nr 1-1/69 H. ELLERI NIM. TARTU MUUSIKAKOOLI TÖÖKORRALDUSE REEGLID 1. Üldsätted. 1.1.1. Töökorralduse reeglid (edaspidi tööreeglid)

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MEMO Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavo

MEMO Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavo MEMO 02.01.2019 Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjonis tegi komisjon linnavalitsusele

Rohkem

untitled

untitled Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2004. aasta majandusaasta koondaruande kohta KONTROLLIARUANNE nr OSI-2-6/05/114 30.08.2005 Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2004. aasta majandusaasta koondaruande

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

untitled

untitled Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamiskorraldus ja tehingute seaduslikkus 2004. aastal KONTROLLIARUANNE nr OS-II-2-6/05/105 12.08.2005 Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamiskorraldus

Rohkem